Johan Dedemadis

@JohanDedemadisModel a Valencia, Castellón, Espanya / 30 anys / 6'1"

JOHAN DEDEMADIS

BAILARÍN

Desde 2011 Johan inicia su
t r aye c t o r i a e n e l Ca s i n o
d e Ve n e z u e l a , d o n d e
a d q u i e r e a l t o s
conocimientos de Salsa en
l í n e a y e s t i l o N ew Yo r k .
Con tan solo 22 años y
m á s d e 1 0 a ñ o s d e
experiencia ha actuado en
m u l t i t u d d e c l u b e s ,
 … més
JOHAN DEDEMADIS

BAILARÍN

Desde 2011 Johan inicia su
t r aye c t o r i a e n e l Ca s i n o
d e Ve n e z u e l a , d o n d e
a d q u i e r e a l t o s
conocimientos de Salsa en
l í n e a y e s t i l o N ew Yo r k .
Con tan solo 22 años y
m á s d e 1 0 a ñ o s d e
experiencia ha actuado en
m u l t i t u d d e c l u b e s ,
creando un estilo propio y
s i n g u l a r, d e l q u e s e h a
r e c o n o c i d o s u l a b o r a
n i ve l i n t e r n a c i o n a l .
Johan ha obtenido grandes
e x p e r i e n c i a s a c t u a n d o
j u n t o c o n o rq u e s t a s d e l a
t a l l a d e “ N a t y y s u
O r q u e s t a ” , “ E l G r a n
Comb o d e P u e r t o R i c o ” ,
“Gr u p o Gu a j e o ” o a r t i s t a s
t a l e s c o m o “ M a n o l i t o
R o d r i g u e z ” , “ R o b e r t o
R o e n a ” o “Ch e o F e l i c i a n o ”
e n t re o t ro s . . .
Ci e n t o s d e t a l l e re s , s h ows
y c o n g r e s o s d o n d e h a
tenido la oportunidad de
a c t u a r e n e ve n t o s c omo
“ C u r a c a o S a l s a
2 0 0 8 / 0 9 / 1 0 ” , S a l s u r r i
2 0 0 9 ” , “ L a t i n S a l s a F e s t i v a l
2 0 1 0 ” , ” S a l s o r r o 2 0 1 0 ” ,
“Os c a s a l s a 2 0 1 0 ” v i a j a n d o
e n t r e G r e c i a , Ve n e z u e l a ,
Puerto Rico, Suriname y
f i n a lme n t e E s p a ñ a . E n s u s
propias creaciones cabe
d e s t a c a r s u s é x i t o s e n l o s
concursos del Televisión
Ve n e z o l a n a , e n l a q u e
a d q u i r i ó l a p r i m e r a
p o s i c i ó n e n 2 0 0 8 / 0 9 .
R e s i d e n t e e n B a r c e l o n a ,
Johan imparte talleres de
i n t e r p r e t a c i ó n y
c o n o c i m i e n t o s m u s i c a l e s ,
así como el estilo libre de
p r e c i s i ó n d e l p a s o ,
d e s a r r o l l o e n p i s t a y
t é c n i c a s d e g i ro y p a u s a s
d e l o s t i emp o s 1 º y 2 ª .
S u p re p a r a c i ó n p re v i a a l
show, taller o clase y su
a l t a t é c n i c a g a r a n t i z a n
u n o s r e s u l t a d o s ó p t i m o s
en los eventos en los que
participa

Como bailarín Johan Dedemadis ha tenido grande experiencias que les impulsan satisfactoriamente en el arte como modelo y fotografías.
Seguidors
25
Likes
20
Visualitzacions
61,9k
Visites
2,8k
Edat
30 anys
Mides
31.5" / 27.6" / 28.3" pulg.
Alçada
6'1"
Sabates
8 1/2
Ulls
Negre
Color del cabell
Negre
Estil de cabell
Curt i arrissat
Pell
Bruna
Experiència amb
Moda
Passarel·la
Publicitat
Intercanvi gratuït TFP
Si
Última connexió
Fa 1 any, 2 mesos i 20 dies
Fem servir cookies amb respecte. Més informació
Acceptar